تنها زمانی صدای تردیدهای بیرونی مرددتان نمی کند
که صدای اقتدار درونی به اندازه کافی قدرتمند باشد
وزمانی این صدا قدرتمند میشود که بدانید تردیدها هیچگاه پایان نمی پذیرند
پس تو به خود وفا دار بمان
که خائنان به خویشتن راه را مدام گم میکنند.
(سهیل رضایی)