من دوزخ خودم هستم
من به آداب نگاه خویش بهشتم را واژگون کرده ام
گاه که از تو انتظار دارم بهشت من شوی ،سریع بگریز
چون من میتوانم بهشت باتو را نیز واژگون کنم
من دوزخ خودم هستم
باید روزی از این جهنم گذر کنم
تا آن روز نباید هیچ کس را به عنوان بهشت قرض کنم
سهیل رضایی