هر اتفاقی در گذشته که هنوز یادآوری آن ما را رنج میدهد

تنها یک دلیل دارد آن هم اینست که ما هنوز ضعفی را که باعث تولید آن درد میشود را نیافته ایم وزمانی آن را میابیم که معنای رنج خود را پیدا کرده باشیم. واون روز ما به وسعت روانی دست پیدا میکنیم که آن درد در آن حل میشود.

بخشی از محتوی دوره عقده (آسیها وفرصتهای آن)