جلسه اول کلاس عقده ها برگزار شد
ودر چشمان بعضی در زمان انجام تمرین اضطراب ودلهره را به وضوح میشد دید.
فکر میکنم یک کار عمقی را خیلی ملایم آغاز کردیم ، برای اکثر بچه ها به خوبی جا افتاد که داریم سراغ یک کار عمیق ودقیق میرویم که میتواند راهگشای حل مسائل بسیار عمیق شخصی وخانوادگی وشغلی باشه. در جاهای مختلف کلاس از کارکرد عقده ها در زندگی بحث کردیم .
اشاره ای هم به ترس از خیانت ورابطه ان با عقده احساس حقارت وبی ارزشی داشتم ودر جای دیگه بررسی جایگاه اتفاقات گذشته در انتخابهای امروز وآینده ،که این بحثها را درجلسات آتی با تمرینات فراوان وتبادل تجربه همسفران کاملتر باز خواهد شد. از این ترم منتظر دستاوردهای خوبی خواهم بود.