ما دانش را می آموزیم ،اما نمی توانیم خرد را بیاموزیم!

.
.
.
خرد از هضم وجذب رنج برمی خیزد.رنجی که معنایش جذب شود
شخصیت را بزرگ میکند وبه روان وسعت می بخشد.واگر معنایش
جذب نشود به عذاب دائم روان وزندگی شما تبدیل میشود
.
کتاب مرداب روح(رنجها حرفهای مهمی برای گفتن دارند)
نویسنده:جیمز هیلمن ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی
خواندن این کتاب را ازدست ندهید به ویژه برای بالای 30 سال