آیا شما توان ایجاد امنیت پایدار برای زندگی را دارید ؟

آیا می توانید کاری کنید که هیچ اتفاقی برای تان تا آخر عمر نیافتد و امنیت شما تا آخر عمر برقرار باشد؟

آیا می توانید ضمانتی از طرف همسر , دوستان و پدر و مادرتان بدهید که تا آخر عمر از شما حمایت کنند ؟

آگر مشغول کاری هستید می توانید مطئن باشید تا آخر عمر این کار خواهد بود و شما هم خواهید بود  

 اگر پاسخ تان به این سوالات منفی است یعنی عقده مادر شما درست عمل نمی کند ؟ بنابراین اضطراب و نگرانی عایدی زندگی شما خواهد شد .

دوره عقده مادر از 29 خرداد آغاز خواهد شد .

ظرفیت دوره تکمیل شده است .