نوع ماندن در ته خط بسیار مهم است اگر به گونه ای مانده اید که هیچ امیدی ندارید وپر از سرزنش هستیدپس هر روز قفل جدیدی بر روی قفل قبلی میزنید. اما اگر با نور امید در دل به مکاشفه میپردازید وتاریکی را ابدی وازلی نمیدانید وفقدان نور را دلیلی بر عدم پیدا کردن کلید تولید روشنایی میدانید قطعا صبح نزدیک خواهد بود. وبدانیم که در لحظه بن بست جهان به پایان نرسیده است بلکه سبک فکری درما به انتهای تاثیر خود رسیده است.

این مبحث بخشی از موضوع بیداری قهرمان درون(یتیمی در سفر وراههای عبور سالم از زخمهای زندگی)است .علاقه مندان به دانستن بیشتر میتوانند به کتاب زندگی برازنده من ویا سی دیهای دوره بیداری ویا به کلاس 10 تیر مراجعه کنند.