در حدود بیست سال است که در حیطه توانمند سازی انسانها در ابعاد مختلف فردی وخانوادگی وشغلی فعالیت میکنم وبه همین علت آدمهای زیادی را با شرایط مختلف ملاقات کرده ام که اکنون چون بیست سال از اولین ملاقاتها گذشته وامروزکه زندگی و دستاوردهای آنها وخودم را میبینم تاحدودی میتوانم تحلیلی عمیق ازریشه تفاوتهای ایجاد شده در روند زندگی ادمها بدست بیاورم.

من آدمهای زیادی را دیده ام که بسیار علاقه مند بودند که تحولات بزرگی ایجاد کنند اما پس از چند سال دیده ام که نتنها پیشرفتی نداشته اند بلکه برخی دچار پس رفتهای بزرگ وتاسف آوری نیز شده اند.

همین چند وقت پیش بود که عزیزی را در نمایشگاه کتاب دیدم که سقوطی بسیار درناک در زندگی خانوادگی وفردی تجربه کرده بود . وبه ناخود اگاه یاد دورانی افتادم که که چقدربا اشتیاق می آمد ومی رفت، اما همیشه نقصی را دراو میدیدم وبهش یاد آوری میکردم اما شنونده نبود.

چون انزمان اسیر سایه ها وعقده هایی بود که ترجیح میداد به آنها سواری بدهد تا شاید تخلیه شوند.

از سوی دیگر  جوانانی را میشناسم که با نهایت شهامت از رویا هایی حرف میزدند که اون روزها خنده دار ومسخره به نظر میامد ،اما این روزها آنها جزو بزرگان مدیریت وشرکت داری وانتخاب مناسب سبک زندگی هستند.

اما چه چیز این تفاوت را پدید میاورد؟

همه آدمهایی که من دیده ام به شدت میل به تغییر دارند اما صادقانه میگویم تجربه 20 ساله من میگوید تنها کسانی  موفق خواهند شد که بعلاوه تمایل به تغییرحتما تعهد به تغییر داشته باشند.

امیدوارم در آینده بتوانم درباره تفاوت این دو اینجا بیشتر سخن بگویم،چون از نظر من خیلی خیلی موضوع مهمی است.

راستی دوستانی که میخواهند دورهای اموزشی خود را با من شروع کنند روز 7تیر کارگاه آغازین را میتوانند شرکت کنند.روز کلاس جمعه وساعت برگزاری ان2الی 8عصر میباشد.