خود را آزمایش کنید :

چرا برخی تن به زندگی می‌دهند که هیچ علاقه‌ای به ان ندارند؟

در این گفتگو تعمق کنید و خود را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید واقعا در حال زندگی کردنید یا ...

اینجا کلیک کنید

قسمتی از مجموعه زندگی برازنده من

جهت تهیه می توانید به این لینک مراجعه کنید