وقتی می‌بینید مدام کارهایی می‌کنید که دیگران دوستتان بدارند یا فکر کنند حال‌تان خوب است و اشکالی ندارید،بدانید شما هنوز زندگی‌تان را آغاز نکرده‌اید.

دلایل دیگری هم هست که می‌توانید تشخیص دهید شما زندگی‌تان را شروع کرده‌اید یا نه؟   

ناتوانی از محول کردن کارها به دیگران و این احساس که همه کارها را خودتان باید انجام دهید، ترس از بیان آنچه می‌خواهید بگویید به این دلیل که شاید کسی عصبانی شود، یا ناتوانی از ترک رابطه یا شغلتان از ترس این که نتوانید روی پای خودتان بایستید. یا شاید ببینید که در خانواده یا محل کارتان دارید از همه مراقبت می‌کنید، به جز خودتان‌.

شما در دوره بیداری قهرمان درون با اطمینان بیشتری نسبت به آینده و دستیابی به خواسته‌ها و آرزوهایتان قدم برخواهید داشت .