دوستان دقیقه 90
اگر امروز هم تصمیم برای ورود به سفر بگیرید!
.
می توانید با تدابیری که دوستانم تدارک دیده اند به کارگاه یکروزه خود تحلیل گری که ساعت 2 عصر در مجتمع نیکو کاری رعد واقع در شهرک غرب توسط اینجانب (سهیل رضایی)برگزار میگردد بپیوندید.تلفن تماس 2-88524100