1.       معصوم منفی که انکار رنج دارد.

2.       معصوم خام که آن چه سفید است به ناگهان سیاه می شود.

3.       معصوم منفی که خود را سرزنش می کند و خود را سیاه می کند.

4.       معصوم منفی که از رنج فرار می کند و صورت مسئله را پاک می کند.

5.       پذیرش اینکه سفید می تواند خاکستری شود.

6.       رسیدن به پیام هر تجربه هر چند ناخوشایند و همراه با رنج باشد.

 

با آرزوی آگاهی و رشد