ما وزندگی از دست رفته ای که اگر شهامت نداشته باشیم هرگز باز نخواهد گذشت؟

.آدمها در میانه های زندگی به جستجوی چیزهایی میروند که برایشان ارزش ومعنا دارد.ممکن است برخی از آنها در دنیای کسب وکار بسیار موفق باشند وکارمندان فراوانی هم داشته باشند.
با این حال رنج میبرند از:افسردگی،اضطراب،زخم معده وفشار خون،سکته قلبی،اختلال در خواب،یا بحران در روابط به ویژه در خانواده وشرکا،
واین اتفاقات به آنها هشدار میدهدکه درجایی از زندگی قرار گرفته اند که پرتگاه سقوط ویا پرواز بزرگ است.
انها باید سفردرونی را آغاز کنندوبیاندیشند که در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده؟

هر انسانی به تدریج سراغ احساسات دفن شده اش خواهد رفت وکم کم داستان زندگی خود را دوباره مرور خواهد کرد.
وباید این بار به سوالات عمیقی پاسخ دهد تا در خلال پاسخ ریشه های خود را پیدا کند