بغض عمیق وبزرگی دارم...
امروز که روزمرداست به شدت نبودن مردان بزرگ زندگیم دلتنگم میکند
دوست داشتم مرد بودنم را در چشمان آنها جشن بگیرم
اما نبودنشان جهان را برایم خالی وغریبه کرده است.
پدر بزرگم با قصه های تکراریش که هیچ وقت کلافه ات نمیکرد
چون میدونستی با نهایت پیریش سعی میکنه برای تو سرگرم کننده باشه
عموهام که هر کدام نشانی از حمایتی برای تو بودن که تجربه کردن وآموختن را برای تو ممکن می کرد.
نوشتن بقیه اش در طاقتم نیست