آدمهای ضعیف همیشه ترجیح میدهند
.
.
.
تنها به صدای بیرون از خود گوش دهنداما

..

.
انسان بالغ به ندای درون خود هم توجهی جدی دارد
ودر زمان تردیدها به آن گوش میدهد.

اگر کنار هم بودن لذت بخش است گاهی فاصله هم عزت بخش است