شما فکر می کنید تفاوت بین این نگاه ها هست؟

اگر هست، چه تفاوتی را می بینید؟ ریشه این تفاوت ها را چه می دانید؟

کوت"


سکوت گفتاری است که هرگز دچار خطا و اشتباه نمی گردد.

هندی

سکوت هم نوعی نطق و بیان است.

نیجریه ای

سکوت بزرگ ترین پاسخ از طرف مقابل است.

پاکستانی

جواب ندادن هم خود جوابی است.

ایرانی

سکوت حصاری است دور حکمت.

آلمانی

سکوت برادر خشنودی است.

عربی

سکوت درمان همه دردهاست.

فلسطینی

سکوت داروی شیرین دل است.

عربی

سکوت اشتباه نمی کند.

فرانسوی

سکوت برای زن گوهر زیبایی است اما به ندرت این گوهر را به خود می آویزد.

دانمارکی