در راهی که میروی اگر ایمان نداشته باشی ،شک بی ایمانان به تو از مسیر منحرفت خواهد کرد

گاهی در راهی که میروی حسودان برانگیخته خواهند شد تا ترفندی برای توقفت بریزند چون مدام رفتن تو انها را در جای خود دفن خواهد کرد

پس دل قوی دار که مسافران راه روشنایی تاریک سر راه را به درنگی به نور معرفت وعظمت خویش باطل خواهند نمود