فردا احتمالا در برنامه سبد شبکه بازارحوالی ساعت 9.45 دقیقه تا حوالی 10.15 دقیقه درباره دانش مالی وجایگاه ان درشکوفایی زندگی اقتصادی بحث خواهم کرد.

بخشی از بحث را به خانواده  وروشهای مورد استفاده آنها خواهم پرداخت وبخش دوم را به جوانان وورود آنها به بازار ورشد اقتصادی اختصاص خواهم داد.

دوستانی که دوست دارندبرنامه های گذشته اجرا شده توسط اینجانب را داشته باشندمیتوانند از دفتربنده تهیه نمایند.

علاقه مندان به پی گیری این مبحث میتوانند در سمینار دو روزه2و3 خرداد ماه شرکت کنند.ظرفیت بسیار محدودی برای پذیرش باقی مانده است.تلفن تماس 2-88524100