این دوشنبه ملاقات مهمی داریم!

این جلسه راتحت هیچ عنوان از دست ندهید.


کلاس دوشنبه می روم سراغ انرژی دیدن زخمها وبی ارزشیها ودرک آسیبهایی که در روند زندگی وتصمیمات ما انحراف واجتناب جدی ایجاد کرده اند وتا انها را شفا ندهیم تمام انتخابها بیمار وغیر واقعی خواهند بود.

ازدوستان قدیمی کلاسها درخواست میکنم که تجاربشان از هفایستوس را اینجا بنویسند.

به علت داشتن برنامه ای خاص برای این جلسه ازپذیرش میهمان معذوریم