یک دروغ روانشناسانه!

               کیفیت بودنت میتواند کمیت نبودنت را جبران کند.