مشتاق دیدار شما در نمایشگاه هستم. اگر مشتاق هستید که گپ و گفتی راجع به کتاب و سی دی ها داشته باشیم:

پنج شنبه ساعت 15 الی 17 شبستان نمایشگاه راهرو 28 غرفه 28

ممنون میشوم گفت گو 5 دقیقه باشد که باشد که فرصت گفت و گو با همه را داشته باشم