یکی از نشانه های بلوغ وپختگی واصالت:
شما در اوج درگیری ونزاع
هنوز از جاده شرافت وصداقت وحفظ امانت
خارج نخواهید شد
حتی اگر به ظاهر مغلوب شوید