شجاعت نام آخرین اثر دبی فورد پیش از ترک این دنیاست . در توصیف این کتاب آمده است این اثر روشی به اثبات رسیده برای غلبه بر احساس ناامنی و ترس و آشکار ساختن شجاعتی است که در درون ما نهفته است .

غرفه بنیاد فرهنگ زندگی در نمایشگاه کتاب مصلی تهران سالن شبستان راهرو28 غرفه 28 واقع شده است .