چه کسی گفته که اگر اتفاق و رخدادی در گذشته برای شما رخ داده قرار است دوباره هم تکرار شود و رخ دهد .

چه منطقی می‌گوید اگر شکست و حادثه تلخی را در گذشته تجربه کرده‌اید بار دیگر این رخداد تلخ برای شما تکرار خواهد شد .

چه قدر دردناک است دیدن لحظات عزیز زندگی امروز که قربانی رخدادهای گذشته می‌شوند و می‌میرند

چه قدر دردناک است زندانی باورهای گذشته بودن .رخدادهای که  در گذشته رخ داده‌اند صرفا به این خاطر بوده که درس‌های به ما بدهند و اگر ماشاگرد خوبی بوده‌اید و درس خود را هم گرفته‌اید بنابراین بدون هیچ نگرانی محکم به سمت آرزوهای‌تان قدم بردارید و حصار گذشته را بشکنید