تقریباً ۵ ماه است که طی یک قرارداد مشاوره مدیریتی(استراتژی و منابع انسانی) در خدمت یکی از مدیران و بنیانگذاران صنعت در حوزه پلاستیک و پلیمر هستم.

پس از گفتگوی فراوان پیرامون حوزه تفکر استراتژیک و ساختار استراتژیک برای سازمان به این جمعبندی رسیدیم که بهتر است در حوزه کارخانه مالکیت و مدیریت را از هم جدا کنیم .

برای این موضوع در مطبوعات آگهی درج کردیم و تقریباً 300 رزومه (شرح سوابق) ارسال شد.

پس از بررسی صاحب کارخانه گرامی، آن ها دسته بندی شدند و به 3 نفر در اولویت A، هفت نفر B ، و یازده نفر C، رسیدیم و این دسته بندی از روی استراتژی استخدام استخراج شد.

پس از آن هم قرار شد من سوالاتی را برای مصاحبه آماده کنم.

وقتی سوالات آماده شد، پیشنهاد کردم در مصاحبه هر 3 نفر را با هم دعوت کنیم و همزمان من سوال ها را به آن ها بدهم و از مصاحبه یک گفتگوی 5 نفره بسازیم.

خدا را شکر با موافقت مالک محترم روبرو شدم. این کار در روز پنج شنبه انجام شد و این سبک جدید بسیار نتیجه جالب و مطلوبی داشت که فکر می کنم یک بدعت جدید بتواند در مصاحبه های استخدامی مدیریت باشد .

برایم جالب بود که مصاحبه کننده ها نیز از فضا و روش خوششان آمده بود .

شاید برایتان جالب باشد بدانید که ما سوال ها که تعداد آن ها به 25 می رسید به آن ها دادیم و آن ها خود مختار بودند که سوال را انتخاب کنند و به آن سوال جواب دهند.

امیدوارم مدیری که انتخاب شده، در عمل هم عالی باشد.