چقدر سخت وتلخ است
دیدن کسانیکه
به کارگران زندگی تبدیل شده اند

کارگران زندگی
همیشه مشغول کارند.
.
در بیداری ،در میهمانی،در تنهایی،با کلی مسکن وبی خوابی
بدون ذره ای آگاهی وخوشحالی
امیدشان همیشه در فرداست
قلبشان مرده وبی صداست
مغزشان پر صداست
عمرشان بی وفاست