بخشی از احساس بی ارزشی در درون ما به مسئله به رسمیت شناخته نشدن برمیگرده.

به رسمیت شناخته نشدن:قد،وزن،رنگ پوست،خلقیات،علائق،...
به همین علت چون روان این مسئله اذیتش میکنه از طریق تولید فراموشی بخشی از خاطرات ووقایع زندگی ما را از دسترس حافظه دور میکنه تا ما بتوانیم از آزار ان تایید نشدگی رهایی پیدا کنیم. به همین خاطر عده ای تعجب میکنند که چرا بخشی از سالهای زندگی خود را خیلی به یاد ندارند. ویا اینکه هر بار خاطره یا موضوع جالبی از خود برای دیگران تعریف میکنیم حتما در آن اشاره ای درباره به رسمیت شناخته شدن ما وجود دارد.
به رسمیت شناخته شدن :‌هوش،درایت ،جذابیت...
پس با به رسمیت شناختن صادقانه کودکان به انها در پرورش احاس ارزشمندی کمکی ماندگار نمائیم.