کنار پنجره اتاقم نشسته ام وبه بیرون خیره شده ام

  • با خود فکر میکنم ارزش کدام کار بیشتر است؟

تا آن را جدی تر بگیرم وبا اولویت بیشتری آن را دنبال کنم؟

  • ناگهان صدایی مرا به خود میاورد بلند بگو لا الله الا لله بلند بگو...

تمام رشته افکارم پاره میشود وبه گروهی که جنازه ای بر دوش دارند نگاه میکنموجوابم را آرام آرام پیدا میکنم که باید با کدام بخش وجودم مشورت کنم.