یکی از روانشناسان تحلیلی معتقد است که ما در ابتدا هر سال به طور جدی تصمیماتی را برای زندگی‌مان می‌گیریم ولی نمی‌توانیم آن‌ها را عملیاتی کنیم و به نتیجه برسیم.

آیا شما هم این تجربه را داشته‌اید و فکر می‌کنید چرا این اتفاق برای ما می‌افتد . چرا اراده می‌کنیم ولی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؟