من دیگر هرگز برده ترس نخواهم بود

من هرگز قدرت خود را در مقابل ناامنی‌ها ، تردیدها و رنجش ها از دست نخواهم داد

دیگر اجازه نخواهم داد گذشته برایم تعیین تکلیف کند

دیگر به ندای خویشتن منتقد ، هراسان و همه چیزدانم گوش نخواهم داد

من خود را از چنگال رفتارهای تدافعی ام رها خواهم کرد و در هرلحظه با قدرت دست به انتخابهایی خواهم زد که به من احساس قدرت و توان بدهند و مرا برای مقابله با دنیا و تبدیل ترس به ایمان آماده سازند.

دبی فورد / روان تحلیل گر

بزودی راهکار رسیدن به چنین اراده ای را تقدیم دوستان خواهم کرد.