گذرنگاه تو شورشی در من به پا میکند
تو که میدانی نسیمت کوی مرا اینچنین دچار میکند
چرا زمانی از کوی من میگذری که باد جهان را غبار میکند