روح ما گاهی نیاز به نوازش دارد
روح گاهی از ما یک خواهش دارد
روح ما گاهی یک پرسش دارد
روح ما گاهی عاشق سرگردانیست وعجیب میل سفر دارد.
روح ما گاهی خسته است وگاهی عاشق و وابسته است.
این جملات روجلد کتاب تازه تولد یافته من به اسم:
  نوازش روح است.