شما فکر می کنید تفاوت بین این نگاه ها هست؟

اگر هست، چه تفاوتی را می بینید؟ ریشه این تفاوت ها را چه می دانید؟

"حکمت‌"

حکمت به لقمان آموختن بی ادبی است.

ایرانی

حکمت از ده جزء تشکیل شده که نه جزء آن سکوت و یک جزء‌اش ایجاز است.

عربی

حکمت دوا نیست که بتوان بلعید.

بلژیکی

حکمت تاج سر است و تواضع نعلین پا.

فلسطینی

حکمت نصیب کسانی می شود که فقیرند.

یونانی

حکمت سبک ترین بار سفر است.

دانمارکی

حکمت برای روح به منزله تندرستی برای بدن است.

فرانسوی

حکیمان دیر دیر خوردند، عابدان نیم سیر.

ایرانی