پول احساس وروحیه کنونی شما را تشدید میکند،بنابراین اگر شمافردی غمگین عصبانی باشید،باپول بیشترعصبانی وغمگین تر خواهید شد واگرفردی خوشحال ومهربان باشید خوشحال تر ومهربانتر میشوید واگر اکنون در زندگیتان احساس نا امنی دارید با پول بیشتر نا امنیهای  شما بزرگتر ودلهره آورتر میشود.واگر شما بدهکاریهای زیادی دارید با پول بیشتر  بدهیهای بیشتری خواهید ساخت.

بنابراین تنها بدست آوردن پول بیشتر راهگشای مشکلات زندگی ما نخواهد بود بلکه ما باید سبک تفکر وزندگی خود را متحول کنیم تا پول هم بتواند تحولات آن را محکم تر وبیهنه تر بنماید.

باتشکر از اعتماد شما عزیزان ظرفیت ثبت نام دوره دو روزه مدیریت اقتصاد زندگی 5 و6 اردیبهشت 92(سرمایه گذاری وثروت افرینی )تکمیل شد .