سایه های شخصیتی بخشهایی ا زشخصیت ماست که به علت طرد شدگی فردی واجتماعی وفرهنگی به درون ناخود آگاه ما پس رانده شده واز آنجا در روان وتصمیمات ما به شدت نقش ایفا میکند.

برای ردیابی سایه ها میتوان به سراغ نقص ها رفت ؛هرجایی که ما نقصی را داریم وبا آن احساس شرمندگی وبی کفایتی میکنیم ،تمام سعی خود را مینمائیم تا با نقابهای مختلف آن را از منظر نگاه دیگران وخود بپوشانیم .از همین جا فاجعه آغاز میشود.

در این ترم به تعریف سایه ،کشف سایه، وشیوه درمان وشفای آن مفصل صحبت میکنیم.

جلسه اول ترم فکر میکنم آغاز مناسبی برای مهمترین ترم خود شناسی بود.

پرسشنامه ای نیز در ابتدای جلسه توزیع شد که پاسخ دهی به آن به شدت روی جمع کثیری از دانشجویان تاثیر گذاشته بود.