امروز ترم آنیما وآنیموس وایفای نقش انها در رابطه زن ومرد به پایان رسید. ومن به پایان ان حس خوبی داشتم به ویژه که تعدادی از بچه ها تاثیرات بسیار جالب وارزنده ای را از زندگی خودشان مثال زدند که هم برای من وهم برای بقیه افراد امید بخش وخوشحال کننده بود.

اما:

رفتیم که چهار شنبه بعد اساسی ترین ترم خودشناسی که قطعا بدون معلم سفر آن سخت وگاهی غیر ممکن می باشد را آغاز کنیم

ترم سایه ها وتاثیرات مخرب وسازنده ان بر زندگی ما

در این ترم یک اتفاق جدید وتازه رخ داده ، افراد دیگری در طراحی محتوی مرا یاری میکنند که قطعا به من کمک میکند تا با آرامش وتمرکز وقدرت بسیار بالاتری در تدریس ظاهر شوم وحتما تاثیر گذاری ماندگارتری خواهم داشت.ایمان دارم که این ترم اثرات فوق العاده ای بر شرکت کنندهای آن خواهد گذاشت.از مشتاقانی هم که به علت تکمیل ظرفیت نتوانسم خدمتشان در این ترم باشم  عذر خواهی میکنم .

 هیجان خاصی برای شروع دوره دارم.چشمک