بزودی برگزار می کنم
کارگاهی را با عنوان اصول ومهارتهای سرمایه گذاری ومدیریت موثر کسب وکار برگزار میکنم.
.
.
.
.
.
.

روند به این شکل خواهد بود که ابتدا پرسشنامه ای را ارائه خواهم کرد تا ازطریق آن بتوانم از میزان آگاهی ومطالعات ونیازمندیها وچشم اندازهای شما باخبر شوم ومسیر دوره را در ان جهت تنظیم نمایم.
... کارگاه به دوبخش تقسیم میشود:
بخش اول سرمایه گذاری های شخصی
بخش دوم اصول سرمایه گزاری وسود آوری سازمانی
بزودی اطلاعات بیشتری ارائه خواهم کرد..
 
علاقمندان جهت رزرو با 88524100 تماس بگیرند