امروز دوشنبه در کلاس انرژی های زنانه به انرژی پرسفون میپردازم که فکر میکنم خیلی میتواند نیروی مهمی در تعادل بخشی به زندگی ما باشد وهمچنین میتواند در سفر به اعماق روان وروح بشری کمکهای بزرگی به ما داشته باشد.

از طرف دیگر میتواند منشا اسیب وپرورش نیافتگی استعدادهای ما به علت وابستگیهای افراطیمان باشد.

امیدوارم برای شرکت کنندگان در جلسه منشا رشد وتعالی گردد.