مطلب ذیل آقای عیسی هاشمی برایم ارسال نموده در این مطلبراز زاویه دید گاندی به سایه های موضوعاتی پرداخته می شود که برای همه آدمها جذابند.
سایه ها بخشهای تاریک و نادیده وجود انسانها هستند بخشهایی که هیچ تمایلی نداریم آنها را ببینیم و وجود آنرا درون خود انکار میکنیم.
وقتی بتوانیم سایه های خود را بشناسیم می توانیم به شناخت خود نزدیکتری و گامهای رسیدن به رستگاری را سریعتر طی کنیم
.

کلمه اول در این عبارت اشاره به بخش روشن و بخش دوم آن اشاره به بخش تاریک درون دارد.

لذت، بدون وجدان

دانش، بدون شخصیت

تجارت، بدون اخلاق 

علم، بدون انسانیت 

عبادت،بدون ایثار

این موارد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد.اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد.در نظر گرفتن این موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است.خشونتی که آن را "خشونت پنهان" می نامند.