شما وقتی کباب کوبیده میخوری به شدت تشنه میشی وشدیدا دنبال آب میگردی وحسابی هم با ولع آب میخوری واین قضیه دقیقا شبیه زندگی زیست نشده والدین ماست که به درون ناخود آگاه ما منتقل میشه وما برای جبران آن به شدت دنبال آدمهایی میگردیم که فرصت جبران را برای ما فراهم کنند وتا یکی از آنها را پیدا میکنیم آی احساس عاشقی بهمون دست میده !که دقیقا شبیه خوردن کباب کوبیده است
این موضوع را در جلسه پیش رابطه زن ومرد مفصل بحث کردم تحت این عنوان که زندگی زیست نشده والدین بزرگترین تاثیر گذار درانتخاب وازدواجهای ماست