گاهی از کوه به زمین نگاه میکنم
نشانی خود را سخت پیدا میکنم
از خودم میپرسم من که به این سادگی کوچک میشوم
چرا بی جهت گاهی لاف بزرگی میزنم؟
صدایی از درون  می گوید:
... آن صدای بزرگ برای آن آدرس کوچک نیست
این منم ،وجودی لایتناهی که در عمق دره زندگی نیز به بزرگی زندگی میکند
سهیل رضایی