احساس بدبختی وافسردگی در تعطیلات

کسانیکه در تعطیلات دچار احساسات منفی میشوند
وبه شدت تحت فشار روحی قرار میگیرند
به احتمال قوی معتاد به کار یا معتاد به ارتباط هستند
ولی معمولا میگویند جایی برای تفرح وجود ندارد!
چون آنها تمام هویت خود را به رابطه وکار گره زده اند وجای دیگری را جز محیط کار برای تولید احساس خوب نمیشناسند.