به مردم سلام میکنم
درجواب با تعجب به من نگاه میکنند
چرا اینجا کسی را که عاشقانه نگاه میکند
  غریبانه جواب میکنند

سهیل رضایی

 

بذری در درونم
درحال جوانه زدن است
اما همزمان چیزی در درونم در حال وداع کردن
چشمانم از من میپرسند بخندیم یا بگریم؟
ومن سرگردان حرفی برای گفتن ندارم

سهیل رضایی