مفهوم این جمله مرا مجنون کرد!
رضایت دادن به هرچیزی کمتر از کمال نیازمند مقداری بلوغ وپختگی روانیست.ذهن خام همیشه در قفس کمال گرایی دچار بی عملی میگردد.