عاشق نبودی تا بفمی
تکرارهای زندگیم رو چه جوری با تو معنا تازه میکردم
عاشق نبودی تا بفهمی
هرلحظه با تو بودن را چه جوری من در خاطراتم مزه مزه میکردم
عاشق نبودی تا بفهمی
غم نبودن عزیزانم را با بودن تو به حمدی رهسپاردنیای دیگه میکردم
سهیل رضایی