تمام ترانه ی شبهای من
  خاطره روزهای با تو بودنه
  تمام غمهای من
به خاطر لحظه های بی تو بودنه
  این اسمش عاشقی نیست
   یه نوعی از خاطره  هاگفتنه
آخه میدونی هر آدمی که نیست
تو خیال ما ادمها از همه عاشقونه تره
  سهیل رضایی