برای شفای احساس تنهایی درونی
هیچ کاری از راهکارها وآدمهای بیرونی بر نمیاد
لطفا با این طعمه ها از جاده تنهایی خارج نشوید