خامی های ما خائنان را به زندگیمان دعوت میکند.
وتا پخته نشویم ای میهمانی  همچنان پابر جاست

برای حل این مسئله:

اول باید به خامی اعتراف کرد بعد با صداقت بیرحمانه علت را پیدا کرد ودر آخر با کمک راهبر سفر پختگی را آغاز کرد.

بخشی از محتوی دوره خود تحلیل گری پیش نیازبهمن ماه وبه طور ویژه تر دوره رابطه زن ومرد