آنیما:عنصر مادینه روان ،تجسم تمامی گرایشهای زنانه روان مرد است،همانند احساسات وخلق وخوی مبهم،مکاشفه های پیامبر گونه،فابلیت عشقهای پرواز دهنده،احساسات مثبت به طبیعت،برقراری ارتباط با ناخودآگاه وترجمه پیامهای اون به زبان شعر ،تصویر وسایر تجلیهای خلاق.

آلوده شدن آنیما؛

اگر مردی حس کند مادرش تاثیر منفی وکنترل کننده یا عقیم کننده (از بین بردن حس جسارت وبروز عقیده)بر وی گذاشته است،عنصر مادینه ی وجودش بصورت خشم،ناتوانی وتردید وافسردگی مزمن وعدم تمایل به زندگی بروز میکند ومرد را تسخیر خواهد کرد.

بخشی از محتوی دوره رابطه زن ومرد

فصل آنیما وتاثیرات آن بر مردان وروابط آنها