آقایان مطمئن باشید
اگر زنی به مردی تعلق خاطر داشته باشد هیچوقت اورا به خاطربیان ناراحتیش از دست زنش طرد نخواهد کرد.

بخشی از محتوای دوره رابطه زن .مرد